Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Jihočeská svačinka s.r.o. (dále jen Jihočeská svačinka) , IČO 17346461, se sídlem Záluží 44, Tábor 39002 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16017 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace o Jihočeská svačinka s.r.o. jsou uvedeny na webové stránce www.jihoceskasvacinka.cz.
Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.


Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Jihočeská svačinka nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu se Jihočeská svačinka považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce Jihočeská svačinka, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Jihočeská svačinka.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Jihočeská svačinka sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Jihočeská svačinka si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Jihočeská svačinka příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 3. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Jihočeská svačinka uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky.
 4. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: o poskytování služeb, které Jihočeská svačinka splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, iii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, iv) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, v) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 5. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 6. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Jihočeská svačinka
 7. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u společnosti Jihočeská svačinka, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Jihočeská svačinka tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Jihočeská svačinka, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Jihočeská svačinka. Za případné chyby při přenosu dat Jihočeská svačinka nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Jihočeská svačinka potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Do doby převzetí poptávaného zboží Kupujícím nemůže být žádný úkon společnosti Jihočeská svačinka vykládán jako akceptace nabídky Kupujícího. Dostupnost zboží prezentovaného na www.jihoceskasvacinka.cz je vázána na skladové zásoby a společnost Jihočeská svačinka dostupnost zboží negarantuje.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se Jihočeská svačinka zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Jihočeská svačinka kupní cenu. Jihočeská svačinka si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Jihočeská svačinka Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Jihočeská svačinka splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění. Má-li Jihočeská svačinka věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Jihočeská svačinka odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Dodá-li Jihočeská svačinka větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Jihočeská svačinka odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství a jakosti. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Jihočeská svačinka věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Jihočeská svačinka věc pro přepravu.

Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Jihočeská svačinka způsobila porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Jihočeská svačinka umožnila nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Jihočeská svačinka škodu způsobila porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
Odpovědnost Jihočeská svačinka


Jihočeská svačinka odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Jihočeská svačinka odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Jihočeská svačinka nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Jihočeská svačinka uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo


a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady;
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Jihočeská svačinka, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Jihočeská svačinka; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Jihočeská svačinka vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu Jihočeská svačinka nemůže dodat novou věc bez vad.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Jihočeská svačinka umožňuje spotřebiteli odstoupit korespondenčně, a to na adrese Jihočeská svačinka, Zaluží 44, 39002 Tábor.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Jihočeská svačinka bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Jihočeská svačinka obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Jihočeská svačinka spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Jihočeská svačinka bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Jihočeská svačinka však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Jihočeská svačinka odeslal. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jihočeská svačinka s.r.o., IČ 17346461, Zaluží 44, Tábor 39902. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

VI. Dostupnost služby

Objednávky přes internetové obchody Jihočeská svačinka: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Společnost Jihočeská svačinka vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění dostupnosti. Přesto, s ohledem na technické aspekty, nemůže Kupujícímu poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti produktů. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může Kupující závadu nahlásit na telefonické lince a společnost Jihočeská svačinka se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Společnost Jihočeská svačinka si vyhrazuje právo omezit přístup uživatelů k www.jihoceskasvacinka.cz na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

VII. Dostupnost zboží

Dostupnost zboží prezentovaného na www.jihoceskastavinka.cz je vázána na skladové zásoby a společnost Jihočeská svačinka dostupnost zboží negarantuje. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost Jihočeská svačinka oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Kupujícím. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti Jihočeská svačinka v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti Jihočeská svačinka, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní poptávky, či o jejím omezení ze strany společnosti Jihočeská svačinka bude Kupující vždy předem vyrozuměn.

VIII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

IX. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu Jihočeská svačinka (dále jen „e-shop“);
elektronickou poštou na adrese obchod@jihoceskasvacinka.cz;
Jihočeská svačinka doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Jihočeská svačinka. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

X. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: a. platba v hotovosti v kamenné prodejně, b. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“), c. platba platební bránou PAYU.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Jihočeská svačinka, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

XI. Dodací podmínky a doprava

Zasílání přepravní službou – ČR: Zboží je kupujícímu zasláno přepravní společností PPL. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Jihočeská svačinka si vyhrazuje právo expedovat dodávku zboží následující den v případě překročení rozvozové kapacity, zásahu vyšší moci nebo jakékoliv jiné nepředvídatelné situace, která znemožní dodání v požadovaný den. V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy:

PPL :
– parcel shop 59 Kč
-doručení do ruky 89 kč
– dobírka 25 kč

Pošta:
-balíkovna: 59 Kč
-balík do ruky: 99 kč
-dobírka: 0 Kč


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@jihoceskasvacinka.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti Jihočeská svačinka. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Jihočeská svačinka možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XII. Vrácení zboží nepodléhající rychlé zkáze

Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li Kupující jejich originální obal.

Kupující na své náklady vrací zboží v prodejně společnosti Jihočeská svačinka, která disponuje přepážkou zákaznických služeb nebo prostřednictvím doručení zásilkovou službou viz bod IV. těchto OP. Pokud se na prodejně Kupující nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Kupujícímu cena vraceného zboží vyplacena v hotovosti na přepážce.

Tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo Obchodních a Produktových podmínek ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

XIII. Odpovědnost

Přestože společnost Jihočeská svačinka vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu www.jihoceskasvacinka.cz, není možné uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost Jihočeská svačinka neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Pokud se společnost Jihočeská svačinka dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.

Společnost Jihočeská svačinka nenese odpovědnost zejména za:

obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.jihoceskasvacinka.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.jihoceskasvacinka.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek;
obsah umístěný na internetové stránky bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost Jihočeská svačinka není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
nekompatibilitu www.jihoceskasvacinka.cz s koncovým zařízením, softwarem Kupujícího nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.jihoceskasvacinka.cz.
Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti Jihočeská svačinka za vady produktů, které prostřednictvím e-shopu Kupující nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

XIV. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)
neproběhla platba za zboží
objednávka je falešná
O zrušení objednávky je zákazník informován.

XV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 7. 2022, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Jihočeská svačinka nebo elektronicky na www.jihoceskasvacinka.cz.

Akce sezona do plavek!!!

Sleva 20% na vše do 24/4 půlnoc
Slevový kod : „SNACKYOUFREE

Pro objednávky + 2 000 Kč extra sleva 10% ( bude zadáno ručně po zaslání objednávky) 

You have Successfully Subscribed!